KONTROLÓR ČI POSLANEC?

Posledné zasadnutia mestského zastupiteľstva v Snine, a to najmä zo dňa 7.11.2019, so sebou prinášajú veľmi časté vystúpenia mestského kontrolóra. Do našej rubriky “Otázky a odpovede” prišlo v súvislosti s touto témou niekoľko otázok, či ide o bežný postup a právomoci hlavného kontrolóra. Konzultovali sme preto postup kontrolóra s odborníkom na verejnú správu či ide z jeho pohľadu o bežný postup a priebeh mestského zastupiteľstva alebo o prekračovanie právomocí.

Na úvod je potrebné vysvetliť dva hlavné pojmy na základe zákona o obecnom zdriadení 369/1990 Zb.

 • Hlavný kontrolór je zamestnancom obce (mesta) a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Na zasadaní MsZ sa vyjadruje len na vyzvanie poslanca alebo primátora.
 • Poslanec mesta (obce) je súčasťou Mestského zastupiteľstva, ktoré je orgánom samosprávy mesta. Poslanec je volený obyvateľmi mesta a mandát na vykonávanie funkcie poslanca získava na základe potrebného počtu hlasov v riadnych komunálnych voľbách.
  Medzi právomoci poslanca (okrem iného) patrí:
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Funkcia kontrolóra má na základe zákona isté právomoci a mandát poslanca zase iné právomoci. Na tohtoročných zastupiteľstvách mesta Snina sa však opakuje situácia, ktorá zjavne dokazuje prekračovanie právomocí zo strany hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór mesta Snina má na základe zákona o obecnom zriadení len poradný hlas. No aj napriek tomu využíva práva, ktoré má v právomoci výhradne mandát poslanca.

 • Prihlasuje sa a vyjadruje sa k jednotlivým predkladaným témam bez vyzvania poslanca alebo primátora mesta (to povoľuje len poslanecký mandát)
 • Otvára nové témy mimo riadneho programu schváleného MsZ (to povoľuje len poslanecký mandát)
 • Vstupuje (prihlasuje sa) do interpelácií poslancov bez predošlého vyzvania volenými zástupcami mesta (to povoľuje len poslanecký mandát)
 • Na verejnom zastupiteľstve kladie otázky primátorke mesta na základe “údajných informácií” o finančných stratách, bez okamžite predložených písomných dôkazov, a hlavne bez vyzvania poslancov a otvorenia oficiálnej kontroly (to povoľuje len poslanecký mandát)
 • Vykonáva kontrolné činnosti bez objednávky alebo poverenia poslancov alebo primátora, mimo harmonogramu plánovaných kontrol. Kontroly, na ktoré je vyzvaný volenými zástupcami mesta niekoľkonásobne odkladá s odvolaním sa, že znesú odklad. (Ide o porušenie zákona, ľahostajnosť alebo o prekročenie právomocí?)
 • Koná kontroly na základe nezdokladovaných (údajných) anonymov (Ide o porušenie zákona alebo o prekročenie právomocí?)
 • Vyžaduje na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva okamžité odpovede od volených predstaviteľov bez poverenia a oficiálne otvorenej kontroly (to povoľuje len mandát poslanca)
 • Hodnotí stanoviská zastupiteľov mesta k jeho kontrolám, kontrolám NKÚ, stanoviská volených zákonodarcov k vykonaným kontrolám. To všetko opäť bez poverenia a vyzvania volenými zástupcami mesta (to povoľuje len mandát poslanca).

Bol hlavný kontrolór mesta Snina riadnym kandidátom na poslanca MsZ v Snine v roku 2018? Uspel v komunálnych voľbách 2018?

V oboch prípadoch je odpoveď NIE. Prečo potom prekračuje svoje právomoci a využíva postupy, ktoré sú výhradne právom poslancov MsZ? Prečo to dovolia poslanci, ak im ide o korektnosť, transparentnosť a dodržiavnie zákona? Prečo to dovolí vedenie mesta? Prečo iný vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení MsÚ, ktorí sú na zastupiteľstve prítomní, musia byť k slovu vyzvaní a mikrofón im je až následne podaný? Prečo teda, naopak, kontrolór (tiež vedúci pracovník MsÚ) má vlastný mikrofón a k témam sa vyjadruje bez vyzvania a prihlasuje sa do diskusie kedykoľvek sám určí za vhodné? Tieto praktiky sú neštandardné a s veľkou pravdepodobnosťou ich nenájdete v iných mestách či obciach na Slovensku.

Aktivity daného kontrolóra, pri bývalom vedení mesta, neboli tak výrazné ako je tomu tak za súčasného vedenia. A pritom v mnohých prípadoch sa práve počas “bývalej éry” pretriasali mnohé kauzy, ktoré boli verejne diskutované a na niektoré z nich už negatívne poukázal aj NKÚ pri svojich kontrolách. Bol kontrolór dostatočne precízny aj napríklad vtedy, keď vznikala 120 tisícová sprenevera na ZŠ P.O. Hviezdoslava? Podobných otázok by sa dalo položiť oveľa viac. Ak kontrolór prekračuje svoje právomoci a za súčasného vedenia mesta využíva postupy, ku ktorým nemá oprávnenie, je potom jeho súčasné konanie v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne?

Je samozrejme dôležité a správne, ak je hlavný kontrolór mesta “v strehu” a pracovne aktívny. Odhaľovanie pochybení a nedostatkov v činnosti mesta a organizácií v jeho správe je zmyslom jeho práce a dôkazom, že ju vykonáva dobre. No ak však prekračuje svoje právomoci a využíva aj tie poslanecké, ktoré mu neprináležia, javí sa jeho snaha nie ako objektívne objasňovanie pochybení, ale skôr ako zaujatý boj voči súčasnému vedeniu mesta či ako nie veľmi čistá predvolebná kampaň k blížiacim sa voľbám nového kontrolóra na ďalších 6 rokov. Je potrebné preto k dosahovaniu pracovných výsledkov využívať zákonné postupy a oprávnené kompetencie.

Právomoci jednotlivých účastníkov MsZ upravuje aj schválený rokovací poriadok mesta Snina, avšak aktuálne platný rokovací poriadok k takýmto právomociam kontrolóra neoprávňuje. Preto ak chce súčasný kontrolór využívať poslanecké kompetencie oprávnene, mal by v najbližších komunálnych voľbách požiadať o mandát poslanca obyvateľov mesta Snina.

ZÁZNAMY Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA MsZ NÁJDETE TU:

1.časť 11. zasadnutia MsZ v Snine zo dňa 7.11.2019

2. časť 11. zasadnutia MsZ v Snine zo dňa 7.11.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *